بازسازی اردوگاه یرموک در دمشق آغاز شد:

آغاز بازسازی اردوگاه فلسطینی یرموک؛ آخرین پناهگاه تروریست های داعش اردوگاه یرموک (مخیم الیرموک) منطقهٔ مسکونی فلسطینی‌نشین در دمشق پایتخت سوریه بوده که به مدت شش سال در اختیار داعش...