پیوستن به FATF حلال مشکلات است یا موجب خسارات بی شمار؟

پیوستن به FATF حلال مشکلات است یا موجب خسارات بی شمار؟ با توجه به اینکه در روزهای اخیر برخی از نمایندگان مجلس از جمله پزشکیان، نائب رئیس مجلس و پروانه...