اقدامات نامتعادل و غیرمعقول آمریکا در برابر ایران ناشی از سردرگمی سران کاخ سفید

اقدامات نامتعادل وغیرمعقول آمریکا دربرابر ایران ناشی ازسردرگمی سران کاخ سفید ترامپ و مشاورانش این روزها علیرغم تهدیدها و تحریم ها، دم از مذاکره با ایران می زنند، سیاستی که...

اقدامات نامتعادل و غیرمعقول آمریکا در برابر ایران ناشی از سردرگمی سران کاخ سفید

ترامپ و مشاورانش این روزها علیرغم تهدیدها و تحریم ها، دم از مذاکره با ایران می زنند، سیاستی که نشان از سردرگمی سران کاخ سفید دارد. چرایی طرح ملاقات و...